หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
   
Untitled Document
ชื่อสกุล :
น.ส. ช่อลัดดา ศรีสุข
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
095-8168647
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. เสาวนีย์ คำแหง
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-0097400
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ธนภร ภูริวิชชานนท์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
084-6062908
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. เสาวลักษณ์ ลำมะสะ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
093-3818663
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ทิพสุคนธ์ นามโคตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-7611378
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. จีรวรรณ สมแสน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-7407125
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. พิมพ์ใจ ฤทธิ์บุรี
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-4086624
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นาตยา ไชยชนะ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
093-6500218
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วัลภา วงศ์กะโซ่
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
087-8545471
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นุชนาถ ไพคำนาม
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-7524791
e-mail :
nootchanach_kuk@hotmail.com
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ลัดดา ชินคำ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-7225715
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ปิยะนุช สว่างวงศ์
ตำแหน่ง :
ธุรการ
เบอร์โทร :
081-7295280
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. จิตราภรณ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
082-1262492
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นาย อภิสิทธ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-7395722
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นภัสวรรณ คำสงค์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
096-0390838
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ปวีณา ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
091-6873439
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ดุจจะรี พิมคีรี
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
090-1471674
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. อรัญญา หารธงชัย
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
093-0706232
e-mail :
กำลังทำการปรับปรุง
   
ชื่อสกุล :
น.ส. ศิริมาศ ติยะบุตร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
081-7292695
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วลีรัตน์ จันทะโสม
ตำแหน่ง :
ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทร :
088-7392977
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. บุญโฮม ประสมศรี
ตำแหน่ง :
ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทร :
085-6449829
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วิรันดร์ คนเพียร
ตำแหน่ง :
ธุรการ
เบอร์โทร :
084-4545265
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
ร.ต. อนันต์ อินท์จงล้าน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
080-7505991
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วิตรี นนทจันทร์
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
084-3257996
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. นารี สีอาด
ตำแหน่ง :
ครูพี่เลี้ยง
เบอร์โทร :
-
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นาย สนทยา ดีระดา
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-2463126
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
นาย นิรันดร์ ชัยวิเศษ
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
085-4636512
e-mail :
nirunnaluk18@gmail.com
   
ชื่อสกุล :
น.ส. สริตา งับแสนสา
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
082-1-68296
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. วิศรากรณ์ เพ็ชรบรรพล
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
091-8650623
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. สุพัตร พรมสาร
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
เบอร์โทร :
098-6054879
e-mail :
-
   
ชื่อสกุล :
น.ส. สิรินาฎ ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง :
ธุรการ
เบอร์โทร :
092-9875326
e-mail :
-
   
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

ที่อยู่ : 179 หมู่ 2 บ้านสามแยก ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0898618232

v 2.0